ENZAPROST T

Naslovna > Hormoni

ENZAPROST T

ENZAPROST T

Dinoprost (5 mg/ml) rastvor za injekciju

Ciljne vrste:
Goveda: krave i juniceSvinje: krmače i nazimice

Proizvođač:
Ceva Sante Animale, 10, avenue de la Balastiere, 33500 Libourne, Francuska

Lekovi za govedaLekovi za svinje
Nosilac dozvole: FARMANIMA d.o.o., Živka Davidovića br.113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Dinoprost (u obliku trometamola) 5.00 mg

Indikacije:

Lek je indikovan za izazivanje luteolize kod goveda i svinja.
Goveda:
Luteolitičko delovanje leka se koristi u terapiji u sledećim indikacijama:
1. Sinhronizacija estrusa
2. Terapija sub-estrusa ili tihog estrusa kod krava koje imaju funkcionalno žuto telo, ali ne ispoljavaju znakove estrusa.
3. Indukcija pobačaja do 120. dana graviditeta.
4. Indukcija porođaja.
5. Kao potporna terapija kod hroničnog metritisa ili piometre gde postoji funkcionalno ili perzistentno žuto telo.
Svinje:
1. Indukcija porođaja od 111. dana graviditeta
2. Upotreba posle porođaja: za skraćivanje intervala između zalučivanja i estrusa i intervala između zalučivanja i oplodnje, kod krmača sa problemima u puerperijumu kao što je metritis, u zapatima sa reproduktivnim problemima.

Kontraindikacije:

Lek ne aplikovati životinjama sa akutnim ili subakutnim oboljenjima kardiovaskularnog sistema, respiratornog i digestivnog sistema.
Ne aplikovati gravidnim životinjama osim u slučajevima kada se želi indukovati porođaj ili pobačaj.
Ne aplikovati životinjama poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na neke od pomoćnih supstanci.
Ne aplikovati intravenski.

Neželjena dejstva:

Krave, junice:
Najučestalije neželjeno dejstvo je porast rektalne temperature. Međutim, u svim zabeleženim slučajevima, promene rektalne temperature su prolaznog karaktera i nisu štetne za životinju.
U pojedinim slučajevima primećeno je blago povećanje salivacije.
Neželjena dejstva se povlače tokom jednog sata od aplikacije leka.
Kada se lek koristi za indukciju teljenja, često se može javiti zaostajanje posteljice u zavisnosti od vremena primene leka.
Krmače i nazimice:
Prolazna neželjena dejstva u vidu porasta telesne temperature, bola na mestu aplikacije leka, ubrzanog disanja, povećanja salivacije, stimulacije defekacije i uriniranja, crvenila kože i nemira (savijanje leđa, kopanje nogama, češanje i griženje boksa), dispneje, blage ataksije, spazma trbušnih mišića, povraćanja i povremenog svraba, primećena su tokom praćenja aplikacije leka kod suprasnih krmača i nazimica. Ovi efekti su slični znacima koja ukazuju na prašenje kod normalnog porođaja , sa tom razlikom sto se javljaju u kratkom vremenskom intervalu.
Ova neželjena dejstva se obično mogu primetiti 10 minuta po aplikaciji leka i nestaju tokom 3 sata. Uobičajeno ponašanje koje se javlja 5-10 minuta posle aplikacije je priprema mesta za prašenje.
Veoma retko su moguće reakcije anafilaktičkog tipa.

Doziranje i način primene:

Intramuskularna primena.
Pri aplikaciji preduzeti sve mere asepse. Koristiti sterilan špric i iglu i aplikovati injekciju na čistom delu kože. Ne aplikovati kroz vlažnu ili prljavu kožu.

Goveda
1. Sinhronizacija estrusa
Jedna aplikacija 25 mg dinoprosta (kao trometola), što odgovara dozi od 5 ml Enzaprost-a T po životinji.
Ukoliko je potrebno, aplikaciju ponoviti posle 11 (10-12) dana.
Životinje tretirane tokom diestrusa, vratiće se normalno u estrus i ovulirati 2-4 dana posle aplikacije leka.
Životinje kojima je aplikovan Enzaprost T mogu biti osemenjene prirodnim pripustom, veštačim osemenjavanjem po utvrđenom estrusu ili po fiksnom vremenu osemenjavanja (preporučuje se osemenjavanje 72 i 96 sati posle druge aplikacije leka).

2. Terapija subestrusa ili tihog estrusa kod krava koje imaju funkcionalno žuto telo,ali ne ispoljavaju znakova estrusa
Jedna aplikacija 25 mg dinoprosta (kao trometola), što odgovara dozi od 5 ml Enzaprost-a T po životinji.
Ukoliko je potrebno, aplikaciju ponoviti posle 11 (10-12) dana.

3. Indukcija pobačaja do 120. dana graviditeta
Jedna aplikacija 25 mg dinoprosta (kao trometola), što odgovara dozi od 5 ml Enzaprost T po životinji.
Enzaprost T se može koristiti za prekid graviditeta krava do 120. dana graviditeta zbog svog luteolitičkog delovanja.

4. Indukcija porođaja
Jedna aplikacija 25 mg dinoprosta (kao trometola), što odgovara dozi od 5 ml Enzaprost T po životinji 270. dana graviditeta ili kasnije.
Porođaj se može očekivati 1-8 dana po aplikaciji leka (u proseku tri dana).

5. Kao pomoćna terapija hroničnog metritisa ili piometre kada postoji funkcionalno ili perzistentno žuto telo
Jedna aplikacija 25 mg dinoprosta (kao trometamola), što odgovara dozi od 5 ml Enzaprost T po životinji.
Ukoliko je potrebno, aplikaciju ponoviti posle 11 (10-12) dana.

Svinje

Da bi se izbegla kontaminacija sadržaja kada se lek aplikuje većem broju životinja, treba izbegavati prekomerno probadanje i treba koristiti višedozni špric.

1. Indukcija porođaja nakon 111. dana graviditeta
Jedna aplikacija 10 mg dinoprosta (kao trometamola), što odgovara dozi od 2 ml Enzaprost-a T po životinji u roku od 3 dana od očekivanog porođaja.
Odgovor na terapiju je individualan i period od aplikacije do porođaja varira u opsegu od 24-36 sati . Ovo može biti iskorišćeno za kontrolu termina prašenja krmača i nazimica u kasnoj gestaciji.
Ne preporučuje se aplikacija leka ranije od 3 dana pre planiranog prašenja zbog povećanog rizika smrtnosti prasadi.

2. Upotreba posle porođaja
Jedna aplikacija 10 mg dinoprosta (kao trometamola), što odgovara dozi od 2 ml Enzaprost T po životinji 24 -36 sati posle porođaja.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.
Ne aplikovati intravenski.
Lek nije efikasan ukoliko se primenjuje pre 5. dana posle ovulacije.
Kako nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu smanjiti endogenu sintezu prostaglandina, istovremena primena ovih lekova sa Enzaprostom može umanjiti njegovo luteolitičko dejstvo.
Kako supstance sa delovanjem sličnim oksitocinu stimulišu proizvodnju prostaglandina, istovremena primena ovih supstanci sa Enzaprostom može pojačati luteolitičke efekte.
Lek se daje 3 dana pre očekivanog prašenja.

Karenca:

na
Mleko: 0 dana. Lek aplikovati nakon muže.
Svinje:
Meso i iznutrice: 2 dana

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece!
Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25º C.
Rok upotrebe: 3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25º C.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

kutija sa 10 x 5 ml, 1 x 30 ml ili 1 x 50 ml.

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>