CEVAC TRANSMUNE

Naslovna > Vakcine

CEVAC TRANSMUNE

CEVAC TRANSMUNE

Vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61

Liofilizat  i rastvarač za suspenziju za injekciju

Ciljne vrste:
Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata ( kokica) vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine

Proizvođač:
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. , Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Lekovi za zivina
Nosilac dozvole: Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija
Sastav:

Jedna doza od 0.05 ml (in ovo primena) ili 0.1 ml (subkutana primena) rekonstituisane vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi atenuirani virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512, G-61  

0,1 CID 50 /doza - 80 CID* 50/doza

Pomoćne supstance:

antiIBDV antitela (BDA- bursal disease antibody) najmanje            VN titar**najmanje 90                      

*CID 50 (infektivna doza za piliće 50 %)

** titar virusneutralizujućih antitela

Indikacije:

Aktivna imunizacija pilića u cilju redukcije: mortaliteta, kliničkih simptoma bolesti, gubitka telesne mase i akutnih lezija u burza Fabricii uzrokovanih infekcijom visokovirulentnim virusom infektivnog burzitisa živine.

Oslobađanje vakcinalnog soja virusa iz kompleksa sa specifičnim antitelima (odnosno imunizacija), zavisi od opadanja titra maternalnih antitela  i utvrđeno je da se ne dešava sve dok koncentracija ovih antitela ne opadne na relativno nizak  nivo.

Osobođen iz imunog kompleksa, vakcinalni soj virusa se ponaša kao atenuisani imunogen, što znači da će niži nivo maternalnih antitela usloviti ranije oslobađanje virusnog imunogena iz kompleksa u vakcini.

Početak trajanja imuniteta (kliničke zaštite) vakcinisanih brojlera zavisi od inicijalnog titra  maternalnih antitela i nastaje prvog dana od pojave prvih znakova delovanja vakcinalnog soja na tkivo burze Fabricii. U praksi, očekivano vreme početka trajanja imuniteta je između 21. i 32. dana starosti brojlera.

Dužina trajanja imuniteta: do 42. dana starosti.

Studije veštačke infekcije (virulentni challenge) u cilju potvrđivanja efikasnosti vakcine su sprovedene na jednodnevnim brojlerima sa titrom maternalnih antitela od 6000 jedinica (ELISA test).

Sprovedena terenska ispitivanja su pokazala da se replikacija vakcinalnog soja virusa odvija u burzi Fabricii kod brojlera sa nivoom maternalnih antitela do 14000 ELISA jedinica pri izleganju, ali je zaštita kod ovih pilića procenjivana samo na osnovu seroloških podataka i histoloških promena na burzi Fabricii.

Kontraindikacije:

Korišćenje ove vakcine je kontraindikovano kod embrioniranih jaja ili jednodnevnih pilića koji potiču od roditeljskih jata koja nisu vakcinisana protiv IBD.

Neželjena dejstva:

Kod vakcinisanih pilića je primećena blaga do umerena deplecija limfocita, koja dostiže maksimum oko 7 dana posle vakcinacije. Posle 7 dana, ova deplecija se smanjuje i praćena je rastom nivoa limfocita i regeneracijom burze Fabricii. U nekim slučajevima, replikacija vakcinalnog soja virusa može biti produžena ( na pr. zbog  visokog titra  maternalnih antitela kod jednodnevnih pilića), a skor histoloških promena u tkivu burze može dostići maksimum od 2.8 između 35. i 42. dana starosti, što nema uticaja na proizvodne parametre jata.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Doziranje i način primene:

Za in ovo i subkutanu primenu.

In ovo primena

Vakcina se aplikuje jednokratno, 18. dana inkubacije, pomoću uređaja za in ovo aplikaciju.

Aplikuje se doza od 0.05 ml po jajetu. Vakcina se ubrizgava u amnionsku kesu ili, retko, u telo embriona što ne umanjuje broj izleženih pilića.

Koristiti sterilnu opremu za rastvaranje i aplikaciju vakcine.

Subkutana primena:

Vakcina se aplikuje jednodnevnim pilićima jednokratno i može se koristiti automatska brizgalica.

Aplikuje se doza od 0.1 ml po piletu. Vakcina se ubrizgava subkutano (ispod kože vrata).

Koristiti sterilnu opremu za rastvaranje i aplikaciju vakcine.

Rekonstitucija vakcine:

In ovo aplikacija doze od 0.05 ml:

  1. Izračunati i pripremiti potrebnu zapreminu rekonstituisane vakcine na sledeći način:
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 2000 doza rekonstituiše se sa 100 ml rastvarača
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 4000 doza rekonstituiše se sa 200 ml rastvarača
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 5000 doza rekonstituiše se sa 250 ml rastvarača
  • dve bočice liofilizata koje sadrže  po 5000 doza rekonstituišu se sa 500 ml rastvarača

      2. Izvući špricem 2 ml rastvarača i istisnuti u bočicu sa liofilizatom.

      3. Rastvoriti vakcinu blagim mućkanjem i preneti sadržaj u bocu sa rastvaračem.

      4. Isprati bočicu liofilizata sa još 2 ml rastvarača i preneti u bočicu sa rastvarače

      5. Ponoviti operaciju ispiranja.

Aplikacija vakcine:

Pratiti uputstvo za upotrebu opreme za in ovo aplikaciju.

Vakcinu iskoristiti u roku od 2 sata od rekonstitucije.

Subkutana aplikacija doze od 0.1 ml:

  1. Izračunati i pripremiti potrebnu zapreminu rekonstituisane vakcine na sledeći način:
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 2000 doza rekonstituiše se sa 200 ml rastvarača
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 4000 doza rekonstituiše sa sa 400 ml rastvarača
  • jedna bočica liofilizata koja sadrži 5000 doza rekonstituiše se sa 500 ml rastvarača

      2. Izvući špricem 2 ml rastvarača i istisnuti u bočicu sa liofilizatom.

      3. Rastvoriti vakcinu blagim mućkanjem i preneti sadržaj u bocu sa rastvaračem.

      4. Isprati bočicu liofilizata sa još 2 ml rastvarača i preneti u bočicu sa rastvarače

      5. Ponoviti operaciju ispiranja.

Aplikacija vakcine:

Pratiti uputstvo za upotrebu automatskog šprica.

Vakcinu iskoristiti u roku od 2 sata od rekonstitucije.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Pileći embrioni, 18. dana inkubacije:

Za aplikaciju vakcine u embrionirana jaja, mora biti korišćena oprema za in ovo aplikaciju. Sredstva koja se koriste za rekonstituciju vakcine i za injekciju moraju biti sterilna i bez ostataka dezinficijenasa. Za in ovo aplikaciju se koristi uređaj za koji je dokazano da obezbeđuje efikasnu i bezbednu aplikaciju doze od 0.5 ml vakcine direktno u amnionsku šupljinu ili u embrion.

Pre svake in ovo aplikacije, tehnika vakcinacije se može proveriti korišćenjem obojenog rastvora. Instrukcije proizvođača sredstva/uređaja za aplikaciju se moraju strogo poštovati.. Za čišćenje instrumenata se mogu koristiti samo  sredstva koje je odobrio proizvođač.

Preporučuje se korišćenje igala prečnika 0.4 – 0.8 mm, dužine 25-28 mm i  pritisak za perforaciju između 3.5 bara (50 psi) i 5 bara (72 psi).

Jednodnevni pilići:

Za subkutanu primenu se može koristiti automatski špric. Sredstva (instrumenti)  koji se koriste za rekonstituciju i aplikaciju vakcine moraju biti sterilna i bez ostataka dezinficijenasa. Sredstvo koje se koristi mora obezbeđivati efikasnu i bezbednu aplikaciju doze od 0.1 ml vakcine. Instrukcije proizvođača uređaja/sredstva za aplikaciju moraju se strogo poštovati. Vakcina se mora aplikovati ispod kože vrata jednodnevnih pilića. Za čišćenje automatskog šprica se mogu koristiti samo sredstva odobrena od proizvođača.

Rezidue hemijskih dezificijenasa na unutrašnjoj površini instrumenata i opreme koja se koristi za rekonstituciju ili aplikaciju vakcine mogu uništiti živi virus i smanjiti efikasnost vakcine.

Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa rastvaračem namenjenim za rastaranje ove vakcine.

Ostaci dezinficijenasa na unutrašnjoj površini opreme koja se koristi za rastvaranje i aplikaciju vakcine  mogu uništiti živi virus i smanjiti efikasnost vakcine.

Ne koristiti za vakcinaciju jaja iz kojih se legu  nosilje ili  za roditeljska jata brojlera.

Ne koristiti kod jednodnevnih pilića  nosilja ili roditeljskih jata brojlera.

Karenca:

Nula (0) dana

Posebna upozorenja:

Čuvati van domašaja dece.

Liofilizat : čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti.

Rastvarač: čuvati  na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

Rok upotrebe liofilizata:  24 meseca

Rok upotrebe rastvarača: 43 meseca                                         

Rok upotrebe nakon rekonstitucije sa priloženim rastvaračem: 2 sata

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
Pakovanje:

20 x 2000 doza i rastvarač 20 x 100 ml

20 x 2000 doza i rastvarač 20 x 200 ml

20 x 4000 doza i rastvarač 20 x 200 ml

20 x 4000 doza i rastvarač 20 x 400 ml

20 x 5000 doza i rastvarač 20 x 250 ml

20 x 5000 doza i rastvarač 20 x 500 ml

Kategorije artikalaAktuelnosti

Nove vakcine za živinu u portfoliu
Nove vakcine za živinu u portfoliu
Objavljeno: 25.01.2015.

FARMANIMA d.o.o. je proširila svoj portfolio sa tri ...

Dalje >>


Uskoro novi proizvod na tržištu
Uskoro novi proizvod na tržištu
Objavljeno: 05.08.2014.

FARMANIMA d.o.o. je završila registraciju jednog novog leka ...

Dalje >>


Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Upravljanje reprodukcijom - Ceva Sante Animale
Objavljeno: 09.12.2013.

U hotelu „Prestige“ u Bulevaru Vojvode Mišića 24, ...

Dalje >>